Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30 – 17.45.

Intencje mszalne przyjmowane są po Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00

SAKRAMENTY I POSŁUGI:

Chrzest Święty

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:

 • gładzi grzechy,
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),
 • czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Sakramentu Chrztu świętego mając ze sobą następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenie od rodziców chrzestnych, mieszkających poza parafią chrztu o możliwości dopuszczenia ich do godności chrzestnych (pobierają w parafiach swojego zamieszkania),
 • w przypadku dziecka, którego rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, a chcą prosić o Sakrament Chrztu św. dziecka w naszej parafii, muszą przedłożyć zgodę swojego proboszcza.

 

I Komunia Święta

Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane. Dokumenty, które należy przedstawić:

 • metryka Chrztu dziecka

 

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili. By przystąpić do sakramentu bierzmowania należy przedłożyć:

 • metrykę Chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Małżeństwo

Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do cech istotnych małżeństwa należy:

 • jedność,
 • nierozerwalność,
 • otwartość na przyjęcie dzieci

Dokumenty potrzebne do spisywania protokołu przedślubnego:

 • Dowód osobisty,
 • Świadectwo chrztu wydane do ślubu kościelnego,
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • Ostatnie świadectwo z nauki religii,
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stanowiącym podstawę do ślubu konkordatowego,
 • Zgoda własnego proboszcza, jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią planowanego ślubu (wystarczy z jednej strony),
 • W przypadku wdowca lub wdowy należy przedstawić, jako dowód śmierci współmałżonka Akt zgonu z USC lub świadectwo zgonu z parafii pogrzebu,
 • W przypadku osób cywilnie związanych i rozwiedzionych, należy przedstawić Wyrok Sądu.

 

Pogrzeb

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla zmarłego człowieka na ziemi. Jest to pełne wdzięczności pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu bliskiemu, zanim jego ciało zostanie pogrzebane.

Kościół towarzyszy zmarłemu na końcu jego ziemskiej drogi, by oddać go „w ręce Ojca”:

 • Rodzina zmarłego/j ustala w Zakładzie Usług Pogrzebowych dzień i godzinę, a także miejsce pochówku na cmentarzu.
 • Aby zgłosić pogrzeb w parafii należy przedłożyć w kancelarii parafialnej akt zgonu zmarłego/j, podać ustalony z Zakładem Pogrzebowym dzień, godzinę i na którym cmentarzu pogrzeb ma się odbyć.
 • Msza Święta pogrzebowa za zmarłego jest odprawiana zasadniczo w dniu pogrzebu w naszym kościele parafialnym.
 • Rodzina i krewni powinni przystąpić dzień wcześniej do Spowiedzi Świętej, aby w czasie Mszy Świętej przyjąć Komunię Świętą i ofiarować ją w intencji zmarłego/j.

Jeśli zmarły za życia nie życzył sobie kontaktów ze wspólnotą Kościoła (ze wspólnotą parafialną), proszę uszanować jego wolę i nie sprowadzać mu Księdza nad grób.